Sprzedaż: 510 710 874 Wynajem: 605 437 431 Transport: 506 178 768 Wycena, rejestracja i VAT: 667 215 734 Akcyza, cło i tłumaczenia: 667 215 734

Kredyt

Jako dealer pojazdów używanych ściśle współpracujemy z bankami w zakresie pozyskiwania finansowania w postaci kredytów. Jako pośrednik w sprzedaży kredytów dla naszych klientów posiadamy korzystne oferty kredytowania w instytucjach finansowych. Kupujący u nas pojazdy mają do wyboru dwa rodzaje kredytów, którymi mogą sfinansować swoje przyszłe pojazdy: kredyt samochodowy oraz kredyt gotówkowy.

Euro Car Janów Lubelski, AutoKomis, Wynajem, Wypożyczalnia

Kredyt samochodowy to rodzaj finansowania, w którym to pojazd jest zabezpieczeniem kredytu, gdzie w przypadku niewywiązania się z zobowiązań umowy przez kredytobiorcę, stanowiący zastaw pojazd przechodzi na własność banku. W związku z tym bank jest mocno zainteresowany, jaki pojazd będzie przedmiotem zabezpieczenia. Pojazd młodszy, którego wartość rynkowa jest wysoka ma większą szansę na uzyskanie finansowania, aniżeli pojazd starszy o niższej wycenie rynkowej. Kredyt samochodowy z zabezpieczeniem ze strony banku oznacza mniejsze ryzyko udzielenia tego finansowania, dlatego też koszty kredytu opłacane przez kredytobiorcę są w miarę niskie. Z drugiej strony jednak, bank wymaga, aby pojazd był objęty polisą ubezpieczenia autocasco. Kupujący musi nie tylko ubezpieczyć pojazd w tym wariancie, ale również dokonać cesji praw z polisy na bank. Jako, że pojazd jest przedmiotem zabezpieczenia, nie można go sprzedać bez wiedzy kredytodawcy w czasie trwania umowy kredytu. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Wymaga to tylko cesji umowy na nowego właściciela lub wcześniejszego spłacenia kredytu. Po spłaceniu ostatniej raty kredytu samochodowego, bank wycofuje zastaw i pojazd przestaje być zabezpieczeniem kredytu.
Kredyt samochodowy może być spłacany w ratach tradycyjnych, gdzie cyklicznie spłacana jest taka sama wartość pojazdu lub w racie balonowej, gdzie kredytobiorca przykładowo na początku wpłaca przykładowo 10% sumy kredytu, następne kilkadziesiąt np. 50% spłaca w cyklicznych comiesięcznych ratach, by pozostałą kwotę (tutaj 40%) spłacić w jednej wielkiej racie nazywanej ratą balonową.

Kredyt gotówkowy nie ma określonego przeznaczenia i przedmiotu zabezpieczenia. Oznacza to, że bank w zasadzie nie jest zainteresowanym tym, co będzie sfinansowane ze środków kredytu. Co więcej, kredyt można zaciągnąć nie mając jeszcze upatrzonego pojazdu. Można więc poszukiwania pojazdu rozpocząć mając środki na koncie i w przypadku wyjątkowej okazji szybko sfinalizować transakcję. Pojazd nie stanowi zabezpieczenia kredytu, dlatego też bank nie nakłada obowiązku posiadania ubezpieczenia autocasco na pojeździe. Jednakże w sytuacji, gdy nie mamy ubezpieczenia autocasco a pojazd zostanie skradziony lub zniszczony, bank również nie jest zainteresowany tym faktem, co w prostych słowach oznacza to, że kredyt gotówkowy musimy spłacić do samego końca nawet pomimo braku posiadania pojazdu. Kredyt gotówkowy daje kupującemu pojazd znacznie wyższą swobodę, niż kredyt samochodowy. Swoboda ta oznacza również, że samochód możemy dalej sprzedać po miesiącu od jego zakupu i nie musimy powiadamiać banku o tym fakcie. Jednakże za tą swobodę płaci się cenę w postaci wyższych odsetek.

Aby złożyć wniosek o kredyt na osobę fizyczną za naszym pośrednictwem, należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej

a) w przypadku, gdy osoba fizyczna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę

 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości średniego dochodu
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US za ubiegły rok

b) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

c) w przypadku, gdy osoba fizyczna jest emerytem lub rencistą

 • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty
 • odcinek emerytury lub renty

Aby złożyć wniosek o kredyt na firmę za naszym pośrednictwem, należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

W zależności od formy prawnej:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej

b) spółki cywilne

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej od każdego ze wspólników
 • umowa spółki

c) spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne

 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej od każdego ze wspólników

d) spółki z o.o., spółki akcyjne

 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • uchwała dotycząca zaciągania zobowiązań

e) spółdzielnie

 • odpis z rejestru spółdzielni
 • statut spółdzielni
 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

f) przedsiębiorstwa państwowe

 • odpis z KRS
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

W zależności od formy opodatkowania:

a) uproszczona księgowość

 • deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B za zakończony rok
 • podsumowanie KPiR
 • tabele amortyzacyjne lub wydruk z systemu

b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-28)
 • ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok
 • ewidencja przychodów za okres bieżący
 • spis z natury
 • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

c) karta podatkowa

 • decyzja US o wysokość podatku dochodowego

d) pełna księgowość

 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący (informacje dodatkowe, zestawienie zmian w kapitale – jeśli są sporządzane)
 • deklaracja podatkowa PIT lub CIT

Banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji przyszłego kredytobiorcy. Podane przez nas dokumenty to statystycznie najczęściej wymagane ich rodzaje.

Wraz z dokumentami dostarczanymi nam na potrzeby pośrednictwa w uzyskaniu finansowania w postaci kredytu konieczne będzie podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie owych danych wynika z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego skrótowo jako „RODO”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania tutaj.

Copyright © 2024, eurocarjanowlubelski.pl     wykonane przez AKoL.pl

RegulaminPolityka prywatnościWspółpraca