Sprzedaż: 510 710 874 Wynajem: 605 437 431 Transport: 506 178 768 Wycena, rejestracja i VAT: 667 215 734 Akcyza, cło i tłumaczenia: 667 215 734

Leasing

Jako dealer pojazdów używanych ściśle współpracujemy z instytucjami leasingowymi w zakresie pozyskiwania finansowania w postaci leasingu. Jako pośrednik w sprzedaży leasingu dla naszych klientów posiadamy korzystne oferty leasingowania w instytucjach leasingowych. Ze względu na opodatkowanie umów leasingu podatkiem VAT, jest on dość drogi dla osób fizycznych (wliczenie leasingu w koszty uzyskania przychodu i obniżenie dzięki temu podstawy opodatkowania traci w ich przypadku rację bytu), dlatego też oferta leasingu jest głównie skierowana do przedsiębiorstw, lecz nie oznacza to, że osoby fizyczne nie mogą skorzystać z tego źródła finansowania. Kupujący u nas pojazdy mają do wyboru dwa rodzaje leasingu, którymi mogą sfinansować swoje przyszłe pojazdy: leasing finansowy oraz leasing operacyjny.

Euro Car Janów Lubelski, AutoKomis, Wynajem, Wypożyczalnia

Leasing finansowy, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy w szerszy sposób finansów leasingobiorcy, a więc jest on bardziej widoczny w sprawozdaniu finansowym, aniżeli leasing operacyjny. Charakteryzuje go przede wszystkim umowa zawierana na dość długi okres czasu, który jest zbliżony do ekonomiczno-gospodarczej użyteczności pojazdu. Z racji owej długoterminowej używalności, po spłaceniu wszystkich rat leasingowych obejmujących raty kapitałowe i odsetki, leasingobiorca ma zagwarantowaną możliwość wykupu pojazdu po zakończeniu umowy, a tym samym leasing finansowy wraz ze spłatą ostatniej jego raty nadaje leasingobiorcy pełne prawo własności użytkowanego wcześniej w ramach umowy pojazdu. Po spłaceniu wszystkich kosztów, leasingodawca nie ma prawa odstąpić od umowy. W przypadku, gdy to leasingobiorca chce odstąpić od umowy w trakcie jej trwania, zwykle musi zapłacić leasingodawcy odszkodowanie w postaci kilku rat leasingowych lub pozostałej do zakończenia umowy kwoty. Z racji długiego okresu umowy leasingu finansowego, leasingobiorca ma możliwość umieszczenia przedmiotu leasingu w swoim bilansie jako majątek trwały. Leasingodawca jest nadal pełnoprawnym właścicielem przedmiotu leasingu, lecz korzystający dzięki owej możliwości traktuje ten przedmiot jako swoją własność, dlatego też to on ją amortyzuje. W przypadku konieczności remontów i wymiany części eksploatacyjnych, wszelkie koszty ponosi leasingobiorca. Z racji dokonywania odpisów amortyzacyjnych, korzystający wpisuje więc leasing w swoje koszty uzyskania przychodów. Co jest istotne w przypadku leasingu finansowego, leasingobiorca może wpisać w koszty uzyskania przychodów jedynie odsetki od opłat leasingowych zwane także jako raty odsetkowe. Nie wpisuje więc w nie rat kapitałowych i czynszu inicjalnego, jak to jest w przypadku leasingu operacyjnego. To, co jest kosztem uzyskania przychodów dla leasingobiorcy, jest to przychodem dla leasingodawcy, a więc przychodem dla leasingodawcy również są tylko wyniki odsetkowe. Leasingobiorca wpisując część odsetkową, zmniejsza swój zysk, a tym samym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, co jest swego rodzaju tarczą podatkową.

W przeciwieństwie do finansowego, leasing operacyjny dotyczy w węższy sposób finansów leasingobiorcy, a więc jest on mniej widoczny w sprawozdaniu finansowym, aniżeli leasing finansowy. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest to, że pojazd w przypadku leasingu operacyjnego nie jest własnością leasingobiorcy, lecz leasingodawcy, a więc figuruje w aktywach trwałych finansującego i to on jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych generujących niepieniężne koszty działalności. Leasing operacyjny charakteryzuje raczej krótkoterminowa umowa zawierana na okres czasu niezbliżony do jego użyteczności ekonomiczno-gospodarczej, ponieważ suma opłat leasingowych w czasie trwania takiej jednej umowy zwyczajnie nie wystarcza. Dlatego też pojazd może być wykorzystywany przez wielu kolejnych użytkowników, bo finansujący może podpisać kilka kolejnych umów leasingu, których łączna suma opłat leasingowych zwróci mu poniesione nakłady na sfinansowanie danego przedmiotu. Leasingodawca pokrywa wszelkie koszty remontów i serwisu, ponieważ zależy mu na dobrym stanie przedmiotu, który prawdopodobnie będzie leasingował jeszcze raz innemu leasingobiorcy. Tak więc leasingobiorca jest tylko i wyłącznie użytkownikiem tego pojazdu. Płaci on raty leasingowe i ma prawo do używania leasingowanego pojazdu. Jednak nie ma on 100% gwarancji na otrzymanie prawa własności po zakończeniu umowy leasingu, lecz ma prawo pierwokupu przed osobami trzecimi po dokonaniu spłaty wszystkich rat leasingowych. Sprzedaż poleasingowa następuje zwykle po spłaceniu ostatniej raty leasingu, jednak najpierw przedmiot wraca do leasingodawcy w celu podjęcia decyzji co dalej z nim robić lub ewentualnie wycenić wykup przez poprzedniego leasingobiorcę. Często aktualizowana jest wtedy pierwotna umowa leasingu lub podpisywana jest nowa odrębna umowa sprzedaży przenosząca prawo własności na byłego już leasingobiorcę. Odstępowanie od umowy leasingu operacyjnego jest znacznie prostsze i mniej kosztowne, niż w przypadku leasingu finansowego. Zwykle wiąże się jedynie z odszkodowaniem w postaci kilku rat. Konieczność płacenia pozostałej do zakończenia umowy kwoty jest raczej mało prawdopodobna.

Jako, że w przypadku leasingu finansowego leasingobiorca prowadził odpisy amortyzacyjne i mógł wpisać w koszty uzyskania przychodów jedynie odsetki od opłat leasingowych nazywane ratami odsetkowymi, bez rat kapitałowych i czynszu operacyjnego, to w przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca nie prowadzi odpisów amortyzacyjnych, bo składnik w żaden sposób nie należy do jego majątku, ale za to ustawodawca zezwala mu wliczanie w koszty uzyskania przychodów pełnej wysokości opłat leasingowych tj. rat kapitałowych, rat odsetkowych i czynszu inicjalnego. Tym samym przychodem dla leasingodawcy są pełne opłaty leasingowe leasingobiorcy i wszelkich innych opłat i prowizji. W tym przypadku leasingobiorca również wykorzystuje tarczę podatkową, ponieważ wpisując w koszty działalności opłaty leasingowe w pełnej wysokości, zmniejsza swój zysk i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mówiąc o leasingu, błędnym jest przypisywanie cech jednego rodzaju leasingu drugiemu, ponieważ są one odmienne. Nie da się też jednoznacznie stwierdzić, który rodzaj leasingu jest korzystniejszy. Dla jednego przedsiębiorstwa będzie to finansowy, natomiast dla drugiego będzie to operacyjny. Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość z pewnością w inny sposób będą podejmować decyzję, aniżeli przedsiębiorstwa prowadzące małą księgowość. Przedsiębiorstwa produkcyjne także, handlowe również, a usługowe jeszcze inaczej. Przedsiębiorcy, dla których podatek VAT ma duże znaczenie wybiorą jedno, a Ci dla których VAT ma marginalne znaczenie wybiorą drugie. Statystycznie to leasing operacyjny jest uważany przez przedsiębiorców za korzystniejszy, aniżeli leasing finansowy ze względu na generowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej strony przy leasingu finansowym mamy gwarancję, że dany przedmiot zostanie u nas po zakończeniu umowy leasingu. O tym też świadczą ludzkie temperamenty. Nie chcemy płacić za coś, co nie wiadomo, czy będzie nasze za jakiś czas. Nie uświadamiamy sobie tego, że po zakończeniu leasingu zostaniemy z przedmiotem, który jest warty połowę tego, co na początku umowy i będzie na tej wartości tracił cały czas, pochłaniając przy tym koszty utrzymania, ponieważ nie jest już nowy i wymaga ciągłego serwisowania. W zasadzie to sam przedmiot i jego przeznaczenie powinien udzielać odpowiedzi na pytanie, który rodzaj finansowania wybrać.

Dlatego tak ważna jest umiejętność rozróżniania form leasingu, a także innych form pozyskiwania kapitału dostępnych w sektorze finansowym przy podejmowaniu decyzji finansowo-gospodarczych.

Aby złożyć wniosek o leasing na osobę fizyczną za naszym pośrednictwem, należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej

a) w przypadku, gdy osoba fizyczna jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę

 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości średniego dochodu
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US za ubiegły rok

b) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

c) w przypadku, gdy osoba fizyczna jest emerytem lub rencistą

 • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty
 • odcinek emerytury lub renty

Aby złożyć wniosek o leasing na firmę za naszym pośrednictwem, należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

W zależności od formy prawnej:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • kserokopia dowodu osobistego właściciela firmy potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek
 • umowa ze Skarbem Państwa lub gminą o udzielanie świadczeń zdrowotnych (tylko w przypadku lekarzy medycyny)

b) spółki cywilne

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej od każdego ze wspólników
 • umowa spółki
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

c) spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne

 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania lub orzeczenie o rozdzielności majątkowej od każdego ze wspólników
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

d) spółki z o.o., spółki akcyjne

 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • uchwała dotycząca zaciągania zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek
 • w przypadku gdy wartość przedmiotu leasingu przekracza wartość udziałów / akcji wymagane jest poręczenie osobiste osób upoważnionych do reprezentowania spółki, gdy całkowita wartość brutto zobowiązań z umowy leasingu przekracza dwukrotnie wartość udziałów / akcji
 • potwierdzona notarialnie uchwała wspólników udzielająca zgody reprezentantom spółki na zawarcie umowy leasingu, chyba że umowa spółki zawiera klauzulą upoważniającą do zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości

e) spółdzielnie

 • odpis z rejestru spółdzielni
 • statut spółdzielni
 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

f) przedsiębiorstwa państwowe

 • odpis z KRS
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek

W zależności od formy opodatkowania:

a) uproszczona księgowość

 • deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B za zakończony rok
 • podsumowanie KPiR
 • tabele amortyzacyjne lub wydruk z systemu

b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-28)
 • ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok
 • ewidencja przychodów za okres bieżący
 • spis z natury
 • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

c) karta podatkowa

 • decyzja US o wysokość podatku dochodowego

d) pełna księgowość

 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący (informacje dodatkowe, zestawienie zmian w kapitale – jeśli są sporządzane)
 • deklaracja podatkowa PIT lub CIT

Instytucje leasingowe mogą wymagać dodatkowych dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji przyszłego leasingobiorcy. Podane przez nas dokumenty to statystycznie najczęściej wymagane ich rodzaje.

Wraz z dokumentami dostarczanymi nam na potrzeby pośrednictwa w uzyskaniu finansowania w postaci leasingu konieczne będzie podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie owych danych wynika z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego skrótowo jako „RODO”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania tutaj.

Copyright © 2024, eurocarjanowlubelski.pl     wykonane przez AKoL.pl

RegulaminPolityka prywatnościWspółpraca