Sprzedaż: 510 710 874 Wynajem: 605 437 431 Transport: 506 178 768 Wycena, rejestracja i VAT: 667 215 734 Akcyza, cło i tłumaczenia: 667 215 734

Ubezpieczenia

Jako dealer pojazdów używanych ściśle współpracujemy z ubezpieczycielami w zakresie pozyskiwania polis ubezpieczeniowych na pojazdy. Jako pośrednik w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych dla naszych klientów posiadamy korzystne oferty ubezpieczeniowe w zakładach ubezpieczeń. Kierowcy mogą u nas zakupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance oraz „zieloną kartę” (ubezpieczenie OC poza Unię Europejską).

Euro Car Janów Lubelski, AutoKomis, Wynajem, Wypożyczalnia

Ubezpieczenia obowiązkowe:

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Ubezpieczenia dobrowolne:

Ubezpieczenie AC (auto-casco) to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie assistance to dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy technicznej w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych związanych z podróżą pojazdami mechanicznymi (awaria podczas jazdy, stłuczka, wypadek). Assistance może zawierać także bezpłatny samochód zastępczy, nocleg ze śniadaniem, podwózkę pasażerów do domu, a samochodu do serwisu.

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) to rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Jest ubezpieczeniem uzupełniającym ubezpieczenie OC związane z korzystaniem z pojazdu mechanicznego.

Zielona karta to międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa, a który należy do (głównie europejskiego) Systemu Zielonej Karty. Certyfikat Zielonej Karty może być wystawiony na okres co najmniej 15 dni. Państwa, w których posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe, to Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Aby otrzymać ofertę ubezpieczeniową za naszym pośrednictwem na pojazd, którego właścicielem będzie osoba fizyczna należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • kserokopia dowodu osobistego właściciela pojazdu potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem
 • kserokopia prawa jazdy właściciela pojazdu potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Aby otrzymać ofertę ubezpieczeniową za naszym pośrednictwem na pojazd, którego właścicielem będzie firma należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:

W zależności od formy prawnej:

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

b) spółki cywilne

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z KRS
 • umowa spółki
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

c) spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne

 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

d) spółki z o.o., spółki akcyjne

 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

e) spółdzielnie

 • odpis z rejestru spółdzielni
 • statut spółdzielni
 • odpis z KRS
 • umowa / status spółki
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

f) przedsiębiorstwa państwowe

 • odpis z KRS
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z US lub sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
 • kserokopie dowodów osobistych wspólników potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek
 • dowód rejestracyjny pojazdu
 • dotychczasowa polisa (jeżeli samochód był wcześniej zarejestrowany w kraju)
 • faktura zakupu lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Zakłady ubezpieczeń mogą także wymagać dodatkowych dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji przyszłego ubezpieczonego. Podane przez nas dokumenty to statystycznie najczęściej wymagane ich rodzaje.

Wraz z dokumentami dostarczanymi nam na potrzeby pośrednictwa w zakupie polisy ubezpieczeniowej konieczne będzie podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie owych danych wynika z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określanego skrótowo jako „RODO”. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania tutaj.

Copyright © 2024, eurocarjanowlubelski.pl     wykonane przez AKoL.pl

RegulaminPolityka prywatnościWspółpraca